Những nữ quái tuyên truyền của Putin

August 28, 2022 00:06:56
Những nữ quái tuyên truyền của Putin
Thời Sự
Những nữ quái tuyên truyền của Putin

Aug 28 2022 | 00:06:56

/

Show Notes

Dugina đóng một vai trò nhỏ hơn cha: Công khai quảng bá cho “quyền lực mềm Nga” và tấn công phương Tây bằng trang web và truyền hình. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode 0

October 25, 2022 00:13:56
Episode Cover

Về bài của ông Nguyễn Hữu Liêm: Việt Kiều và Nhà nước VN

Nguyễn Hữu Liêm, một người Việt ở San Jose, là tiến sĩ Luật, tiến sĩ Triết nhưng có những "nhận định chính trị" sai...

Listen

Episode 0

December 04, 2022 00:06:15
Episode Cover

Tài liệu ít người biết về Dinh Độc Lập

“Dinh Độc Lập” là cái tên được gọi cho cả hai dinh thự lớn lần lượt tồn tại ở Sài Gòn, cùng nằm trên...

Listen

Episode 0

April 13, 2022 00:23:24
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 13 Tháng Tư 2022

Listen